☰ Menu
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie woj. mazowieckiego

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut


Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, zwany dalej „Ośrodkiem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gostynin.
2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem Ośrodka jest w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnych i zindywidualizowanych świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, w celu zapobieżenia popełnianiu przez te osoby w przyszłości czynów zabronionych.

§ 4

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w warunkach maksymalnego zabezpieczenia;
2) wykonywanie obserwacji osób, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych;
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;
4) wykonywanie badań psychologicznych i prowadzenie terapii psychologicznej;
5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym dotyczących zaburzeń preferencji seksualnych;
6) wykonywanie ambulatoryjnych badań sądowo-psychiatrycznych na polecenie sądu lub prokuratury;
7) wykonywanie zadań administracyjno-kancelaryjnych w zakresie obsługi prac Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających.
2. Ośrodek może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i
kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 5

Organami Ośrodka są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.

§ 6


1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
3. Dyrektor działa przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa;
2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Ekonomicznych;
3) Naczelnej Pielęgniarki;
4) kierowników komórek organizacyjnych;
5) specjalistów na samodzielnych stanowiskach pracy.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7


1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która jest powoływana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. W skład Rady Społecznej wchodzi:
1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji;
2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.
6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.
7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.
10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 8


Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 9


1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
1) Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny A;
2) Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny B;
3) Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny C;
4) Krajowy Ośrodek Seksuologii Sądowej;
5) Pracownia Terapii Zajęciowej;
6) Ambulatorium;
7) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
8) Dział Farmacji Szpitalnej;
9) Dział Księgowości, Kadr i Szkolenia;
10) Biuro Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
13) Sekretariat Medyczny.
2. Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 10

1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa w części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Ośrodek sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.
4. Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Ośrodku regulują przepisy wewnętrzne.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator AG
(2009-09-24 10:59:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator AG
(2012-08-22 11:07:54)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X